Pravila nagradne igre »V novem letu si vzemi čas zase in za svoje najbližje«

(v nadaljevanju: pravila)

Kazalo

1. Soorganizatorji nagradne igre

Soorganizatorji nagradne igre »V novem letu si vzemi čas zase in za svoje najbližje« (v nadaljevanju: nagradna igra) so:

 • D-STUDIO inc, Suite 77, No.2 Old Brompton Road, London SW7 3DQ, UK, Europe (v nadaljevanju: organizator),
 • THERMANA d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško (v nadaljevanju: soorganizator 1),
 • GENERALI zavarovalnica d.d. (za blagovno znamko WIZ), Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: soorganizator 2)
 • PROMOSCENTIA d.o.o., Mariborska cesta 68, 3000 Celje (v nadaljevanju: soorganizator 3)

2. Kdaj nagradna igra poteka

Nagradna igra se začne 1.12.2021. Sodelovanje v nagradni igri je mogoče od 1.12.2021 do vključno 15.1.2022. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi 17.1.2022. Nagradna igra poteka na spletni strani nagradne igre https://novoletna.nagradnaigra.si/ (v nadaljevanju: spletna stran nagradne igre).

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja in soorganizatorjev, promocija njihovih blagovnih znamk in pridobivanje kontaktov.

4. Definicija pojmov

V teh pravilih se uporabljajo sledeči pojmi:

Sodelujoči: Kot sodelujoči se definira vsaka fizična oseba, ki preko spletne strani nagradne igre sodeluje v nagradni igri.

Priporočevalec: Kot priporočevalec se definira sodelujoči, ki je nagradno igro priporočil drugi osebi z uporabo sredstev za priporočanje, dovoljenih v okviru te nagradne igre. V teh pravilih se beseda priporočevalec uporablja v neposredni zvezi z dejanjem priporočanja nagradne igre ali kadar želimo razlikovati med osebo, ki je nagradno igro priporočila, in osebo, ki ji je nagradna igra bila priporočena.

Priporočeni prejemnik: Kot priporočeni prejemnik se definira fizična oseba, ki ji je bila nagradna igra priporočena s strani priporočevalca. Priporočeni prejemnik še ni sodelujoči, temveč je le prejemnik priporočila, na katerega pa se še ni odzval s sodelovanjem v nagradni igri.

5. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri sodeluje vsaka fizična oseba, ki na spletni strani nagradne igre poda vse zahtevane osebne podatke - vključno z delujočim e-poštnim naslovom, na katerega lahko organizator dostavi zahvalno e-poštno sporočilo, označi (odkljuka), da se strinja s temi pravili, in obrazec nato pravilno odda. S pravilno oddajo obrazca postane oseba sodelujoči.

Sodelovanje v nagradni igri bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne strani nagradne igre omogočene piškotke (angl.: cookies) in javascript.

Ena oseba lahko v nagradni igri sodeluje le z enim e-poštnim naslovom. Če obstaja sum, da je ista oseba sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo ima organizator pravico nemudoma in nepreklicno izključiti iz nagradne igre (v nadaljevanju: izključiti; izključen; izključitev). Enako velja za primere, ko več oseb sodeluje z enim e-poštnim naslovom. V tem primeru ima organizator 1 pravico izključiti vse osebe, ki so sodelovale z istim e-poštnim naslovom.

Podaja privolitve za prejemanje obvestil trženjskih vsebinah je pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

6. Potegovanje za nagrade in zbiranje glasovnic

Za nagrade se z zbiranjem glasovnic potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili.

Sodelujoči lahko glasovnice zbirajo na naslednje načine:

 • s pravilno oddajo obrazca (začetna 1 glasovnica),
 • s pridobitvijo vsakega novega sodelujočega (+10 dodatnih glasovnic).

Z večjim številom zbranih glasovnic se sodelujočemu povečuje verjetnost, da bo izžreban za posamezno nagrado.

Nagrade se podelijo z žrebanjem iz e-bobna za žreb. Število zbranih glasovnic pomeni število glasovnic v e-bobnu za žreb.

Dodatni pogoj je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev teh pravil s strani sodelujočega oziroma, da sodelujoči že tekom nagradne igre ni bil izključen.

7. Žrebanje nagrajencev

Žrebanje nagrajencev bo potekalo on-line ali na naslovu soorganizatorja 2, Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško in pod nadzorom komisije.

Žrebanje nagrajencev bo iz e-bobna za žreb iz celotne množice sodelujočih naključno izvedel računalniški sistem.

Predsednik komisije bo pripravil zapisnik, ki bo vseboval tudi seznam nagrajencev. Zapisnik morajo podpisati vsi člani komisije. Zapisnik se bo leto dni hranil na naslovu organizatorja in soorganizatorjev.

8. Pristojnosti komisije

Komisija v sestavi:

 • Matej Železnik (predsednik komisije; predstavnik organizatorja),
 • Blaž Kukovič (član komisije; predstavnik soorganizatorja 1),
 • Margita Kompara (članica komisije; predstavnica soorganizatorja 2)

ima sledeče pristojnosti:

 • nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu s temi pravili,
 • ukrepanje v primeru suma, da je sodelujoči pridobival glasovnice z izrabo računalniškega znanja ali računalniške tehnologije, v nasprotju s temi pravili, ali kakorkoli drugače ravnal v nasprotju s temi pravili.

Če komisija določenega sodelujočega sumi nespoštovanja teh pravil, mu mora dati možnost zagovora, v katerem pojasni, da je dejansko ravnal v skladu s temi pravili. Sodelujoči mora v tem primeru v roku 5 dni od poslanega obvestila komisije (po pošti ali e-pošti) o sumu nespoštovanja teh pravil, le-tej nesporno dokazati, na način kot ga določi komisija, da je zbrane glasovnice pridobil z natančnim upoštevanjem teh pravil. Če sodelujoči tega ne dokaže na način, kot ga je predpisala komisija, oziroma se ne odzove na poziv komisije, ga ima komisija pravico izključiti.

Komisija ima pravico od sodelujočega zahtevati, da resničnost svojih trditev dokaže na naslovu organizatorja, in to na način, kot ga določi komisija, in v roku, ki ga določi komisija. Če sodelujoči tega ne naredi, ga ima komisija pravico izključiti.

Vsa komunikacija s sodelujočim se izvaja preko e-poštnega naslova, s katerim je sodelujoči sodeloval.

Odločitve komisije glede izključitve so dokončne in nepreklicne ter brez kakršnih koli obveznosti do sodelujočega. O ravnanju in odločitvah komisije se sestavi zapisnik.

9. Seznam nagrad

Med nagrajence bodo podeljene naslednje nagrade:

Podeli soorganizator 1:

 • 1 × vikend paket za 2 v Thermani Laško,
 • 1 × kopel rock'n'roll za 2 osebi v Thermani Laško,
 • 5 × karta kopanje za 2 osebi v Thermani Laško
Podeli soorganizator 2*:
 • 1 × celoletno družinsko zavarovanje za tujino s kritjem Covid, WIZ Tujina,
 • 1 × bon 200€ za novo avto zavarovanje pri WIZu**, WIZ Avto,
 • 1 × zavarovanje za tvojega kužka, WIZ Kuža paket Mini

** Bon je unovčljiv eno leto od dneva sodelovanja v nagradni igri in ga ni mogoče izplačati v gotovini. Več informacij v zvezi s koriščenjem nagrad prejmete na info@wiz.si

*Vse podrobnosti in informacije v zvezi z vsebino nagrad oziroma zavarovanji, ki jih podeljuje WIZ, spletna prodajna točka Generali zavarovalnice d.d. so dostopne na https://www.wiz.si

Podeli organizator:
 • 1 × letna e-vinjeta za osebni avtomobil 2022

10. Objava nagrajencev

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletni strani nagradne igre in v e-poštnih sporočilih nagradne igre, za kar od soorganizatorjev ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine.

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani nagradne igre najkasneje v roku 7 dni po zaključku nagradne igre.

11. Splošno o nagradah in nagrajencih

Komisija bo nagrajence preverila, če so sodelovali v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.

Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrade na tretjo osebo ni možen, razen v primeru, če je nagrajenec mladoletna oseba. Organizator in soorganizatorji imajo pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

Nagrajencem bodo nagrade izročene s strani organizatorja in soorganizatorja, ki posamezno nagrado priskrbi. O načinu in kraju ter času prevzema nagrade bodo nagrajenci obveščeni s strani organizatorja in soorganizatorja, ki posamezno nagrado priskrbi, preko e-pošte najkasneje v roku 14 dni po zaključku nagradne igre. Če se posamezni nagrajenec na obvestilo o prevzemu nagrade ne bo odzval (npr. posredoval zahtevanih podatkov v pisni obliki ali preko e-pošte ali po telefonu) v roku 14 dni od prejema obvestila (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu) ali pa nagrade ne bo prevzel, kot je bilo v obvestilu navedeno oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se ta nagrada ne podeli.

V primeru, da je nagrajenec mladoletna oseba, se lahko nagrado prenese na enega od njegovih staršev ali na zakonitega zastopnika, ki tako postane nagrajenec. Mladoletna oseba lahko nagrado samostojno prevzame le ob predložitvi pisne privolitve enega od staršev ali zakonitega zastopnika.

Sodelujoči so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrade, ki je lahko predmet obdavčitve po Zakonu o dohodnini. Akontacijo za dohodnino za nagrade plača organizator, nagrajenci pa so kot zavezanci za dohodnino (2. odst. 35. člena ZDavP- 2) organizatorju dolžni pisno predložiti natančne osebne podatke (ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, davčno izpostavo, svojo davčno številko) in sicer najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o prevzemu nagrade (ali v drugem roku, ki bo naveden v obvestilu). Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator in soorganizatorji so v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prosti vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca. Če nagrajenec v 30 dneh po žrebanju nagrade ne prevzame nagrade, izgubi pravico do nje brez pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila.

12. Pravila priporočanja

Sodelujoči lahko nagradno igro priporočajo drugim osebam (npr. prijateljem) in si tako povečujejo možnosti za pridobitev nagrade v okviru nagradne igre.

Pravila za priporočanje so naslednja:

Ko sodelujoči na spletni strani nagradne igre pravilno odda obrazec, ima možnost nagradno igro priporočiti drugim osebam preko postopkov, ki so na voljo v okviru nagradne igre.

Sodelujoči lahko nagradno igro priporoči neomejenemu številu drugih oseb. Posamezni drugi osebi lahko sodelujoči nagradno igro priporoči samo, če v nagradni igri še ne sodeluje oziroma se ni odjavila od prejemanja priporočil.

Sodelujoči lahko kot priporočevalci za priporočanje nagradne igre uporabijo lastno spletno povezavo, ki jo preko družabnih omrežij ali kako drugače objavijo na internetu.

Priporočevalec za vsakega priporočenega prejemnika, ki se odzove na njegovo priporočilo s sodelovanjem v nagradni igri, prejme dodatne glasovnice.

Sodelujoči se strinjajo, da bodo priporočila posredovali le tistim drugim osebam, od katerih imajo soglasje za kontaktiranje. Sodelujoči prevzemajo polno odgovornost za posredovana sporočila in polno odgovarjajo za njihovo vsebino.

Priporočevalec lahko sam sestavi besedilo povabila, spremeni privzeto povabilo ali pošlje privzeto besedilo. Pošiljatelj sporočila s priporočilom je priporočevalec.

Organizator in soorganizatorji v nikakršni obliki ne podpirajo pošiljanja nezaželene elektronske pošte. Vsakršno pošiljanje nezaželene elektronske pošte s strani tretjih oseb za namene te nagradne igre je strogo prepovedano, morebitni kršitelji pa za tovrstno početje nosijo polno pravno odgovornost.

Organizator in soorganizatorji si pridržujejo pravico, da na zahtevo državnih organov ali drugih institucij, ki nadzirajo pošiljanje nezaželene elektronske pošte, ali ponudnikov dostopa do interneta, v primeru suma pošiljanja nezaželene elektronske pošte, tem organom, institucijam ali ponudnikom posreduje IP naslov in ostale podatke sodelujočega, ki je osumljen pošiljanja nezaželene elektronske pošte.

Organizator in soorganizatorji si pridržujejo pravico, da izključijo sodelujočega, za čigar priporočila so prejeli vsaj eno pritožbo priporočenih prejemnikov, ki jim je ta sodelujoči priporočil sodelovanje v nagradni igri. Soorganizatorji si tudi pridržujejo pravico, da izključijo sodelujočega, za katerega so prejeli pritožbo, da je priporočila posredoval drugim osebam, od katerih nima soglasja za kontaktiranje.

Če organizator in soorganizatorji sumijo, da sodelujoči nagradno igro priporoča drugim osebam, katerih soglasja za kontaktiranje ta sodelujoči nima (spam), ga imajo pravico pozvati, da poda obrazložitev. Če v tem primeru ta sodelujoči obrazložitve ne da v roku 24 ur po poslanem pozivu ali pa da pomanjkljivo obrazložitev, ki ga ne opere suma, ga ima organizator pravico izključiti.

Sodelujoči priporočil ne smejo posredovati na e-poštne naslove, ki jih uporabljajo oni sami ali ki so v njihovi lasti.

Priporočila so lahko posredovana le živim drugim osebam, in sicer lahko sodelujoči posamezni drugi osebi posreduje le eno priporočilo, tudi če ta druga oseba uporablja več različnih e-poštnih naslovov. Kakršnokoli posredovanje priporočil eni drugi osebi na več različnih e-poštnih naslovov ali posredovanje priporočil na neobstoječe e- poštne naslove ali posredovanje priporočil na e-poštne naslove, ki jih ne uporablja živa druga oseba, bo kaznovano z izključitvijo sodelujočega.

Prepovedana je uporaba kakršnihkoli računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli drugega, kar bi lahko motilo, onesposobilo, škodovalo ali omogočilo zlorabo priporočil in nagradne igre. Takšno ravnanje ima lahko za posledico izključitev sodelujočega in/ali prepoved nadaljnjih priporočil s strani sodelujočega.

Če obstaja sum, da se na priporočila ne odzivajo žive druge osebe oziroma če obstaja sum, da priporočeni prejemniki pri svojem odzivu na priporočila uporabljajo kakršnakoli avtomatizirana sredstva oziroma če se na priporočila ne odzivajo ročno, s samostojnim klikanjem na povezave v priporočilih, imajo organizator in organizator in soorganizatorji pravico te sodelujoče izključiti. Pri tem pa sodelujoči, ki je tem drugim osebam nagradno igro priporočil, ne prejme nobenih glasovnic, ki bi mu jih sicer te druge osebe prinesle ali pa so mu jih že prinesle.

Če obstaja sum, da se na lastna priporočila kakorkoli odziva sodelujoči, ki je ta priporočila posredoval, ga imajo organizator in soorganizatorji pravico izključiti.

Priporočeni prejemniki imajo pravico prijaviti žaljiva oziroma neprimerna priporočila sodelujočih preko posebne spletne povezave v priporočilu ali s posredovanjem e- poštnega sporočila na e-poštni naslov novoletna@nagradnaigra.si z obvezno navedbo e-poštnega naslova kršitelja ali spletne povezave, ki jo je ta uporabil za priporočanje, in z opisom, zakaj naj bi bilo priporočilo neprimerno. Prijavitelj se mora v prijavi podpisati s polnim imenom in priimkom. Organizator in soorganizatorji imajo pravico, da takega kršitelja izključijo.

Če obstaja sum, da je ista oseba večkrat sodelovala v nagradni igri z uporabo različnih ali istih e-poštnih naslovov, jo imajo organizatorji pravico izključiti. V primeru, da je tega sodelujočega priporočil drug priporočevalec in zaradi tega tudi prejel glasovnice, se temu priporočevalcu odstrani glasovnice, ki jih je prejel iz naslova tega sodelujočega.

Če obstaja sum, da je določeni sodelujoči goljufal oziroma ravnal v nasprotju s temi pravili, imajo organizatorji pravico tega sodelujočega izključiti. V primeru izključitve tega sodelujočega bo kljub izključitvi tega sodelujočega morebitni priporočevalec, ki je temu sodelujočemu nagradno igro priporočil in iz tega naslova prejel glasovnice, te glasovnice še vedno obdržal.

Sodelujoči se strinja, da se lahko njegovo ime in priimek posredujeta priporočevalcu, če je sodelujoči v nagradni igri sodeloval na povabilo tega priporočevalca.

13. Kdo lahko sodeluje

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe.

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri.

14. Druge določbe

Organizator in soorganizatorji ne odgovarjajo za nepopolno sodelovanje v nagradni igri ali za sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki.

Sodelovanje v nagradni igri ter pridobitev in prevzem nagrad niso pogojeni z nakupom kateregakoli izdelka ali storitve.

Organizator in soorganizatorji in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

V primeru okoliščin, na katere organizator in soorganizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpovejo nagradno igro. O tem morajo organizator in soorganizatorji preko spletne strani nagradne igre in preko e-pošte obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator in soorganizatorji sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.

Organizator in soorganizatorji si pridržujejo pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bodo organizator in soorganizatorji sodelujoče obveščali na spletni strani nagradne igre. Za dodatne informacije pa lahko zainteresirana oseba tudi piše na novoletna@nagradnaigra.si.

Odločitev organizatorja in soorganizatorjev o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo teh pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče.

15. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo organizatorju in soorganizatorjem na e-poštni naslov novoletna@nagradnaigra.si. Po prejemu tega sporočila ga soorganizatorji izključijo.

16. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešujejo soorganizatorji. V primeru utemeljenih pritožb se soorganizatorji zavezujejo, da jih bodo odpravili v čim krajšem času in o tem obvestili sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

17. Uporaba in politika varovanja osebnih podatkov

Upravljavci vaših podatkov so:

 • D-STUDIO inc, Suite 77, No.2 Old Brompton Road, London SW7 3DQ, UK, Europe;
 • THERMANA d.d., Zdraviliška cesta 6, 3270 Laško;
 • GENERALI zavarovalnica d.d. (za blagovno znamko WIZ), Kržičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
 • pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je dosegljiva preko e-pošte pooblascenec- op.si@generali.com;
 • PROMOSCENTIA d.o.o., Mariborska cesta 68, 3000 Celje.

Upravljavci osebnih podatkov bodo pridobljene podatke varovali v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ter v skladu s svojimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi zakona. Zagotovili bodo ustrezno organizacijsko in tehnično varovanje. Upravljavci pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bodo posredovali ali razkrili nepooblaščenim tretjim osebam. Upravljavci bodo izvajali ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov.

Če želite sodelovati v nagradni igri, je posredovanje vaših osebnih podatkov obvezno; v nasprotnem primeru namreč ne boste mogli sodelovati v nagradni igri oz. prevzeti svoje nagrade.

a) Namen, rok hrambe, pravna podlaga in vaše pravice

Organizator in soorganizatorji bodo kot upravljavci osebnih podatkov osebne podatke sodelujočih samostojno in po lastni presoji uporabljali izključno za naslednje namene:

Kdo? Namen in rok hrambe Pravna podlaga Pravice posameznikov
D-STUDIO inc. in PROMOSCENTIA d.o.o.
 • izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 • objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim.

V ta namen bomo vaše osebne podatke obdelovali do zaključka nagradne igre.

Obdelava, potrebna za izvajanje pogodbe (Pravil nagradne igre »V novem letu si vzemi čas zase in za svoje najbližje«) (člen 6 (2) (b) GDPR)
 • zahteva dostop do osebnih podatkov,
 • zahteva popravek osebnih podatkov,
 • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
 • zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za izbris podani zakonski razlogi) in
 • zahteva prejem podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani strojno berljivi obliki in pravico do prenosa podatkov v takšnem formatu k drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti).
  • D-STUDIO inc
  • THERMANA d.d.
  • GENERALI zavarovalnica d.d.
  • PROMOSCENTIA d.o.o.
  Neposredno trženje, kar zajema naslednje dejavnosti obdelave:
  • obveščanje in pošiljanje e-novic, člankov, obvestil o dogodkih, SMS/MMS, e-mailu, notifikacijskih sporočilih in telefonskih klicev.
  • neposredno trženje in pošiljanje ponudb po SMS/MMS, e-mailu in notifikacijskih sporočilih, klasični pošti, na spletni strani in mobilnih aplikacijah ter opravljanje telefonskih klicev;
  • segmentiranje, profiliranje in avtomatizirano obdelavo z namenom oblikovanja prilagojenih sporočil in ponudb, ki bodo bolj relevantna uporabniku;
  • prikazovanje prilagojenih oglasov na oglaševalskih platformah (Google in Facebook).

  V ta namen bomo vaše osebne podatke obdelovali do preklica vaše privolitve.

  Privolitev (člen 6 (1) (a) GDPR)
  • prekliče privolitev*,
  • zahteva dostop do osebnih podatkov,
  • zahteva popravek osebnih podatkov,
  • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
  • zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za izbris podani zakonski razlogi) in
  • zahteva prejem podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani strojno berljivi obliki in pravico do prenosa podatkov v takšnem formatu k drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti).

  * Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav osebnih podatkov, ki so se izvajale na podlagi privolitve pred njenim preklicem

  D-STUDIO inc. in PROMOSCENTIA d.o.o. Sledenje klikom in odpiranjem e-mailov ter klikom na spletni strani za segmentacijo in prilagajanje vsebine e-mailov:
  • Ob poslanih elektronskih sporočilih si organizator in soorganizatorji lahko zabeležijo odpiranja prejetih sporočil posameznikov in klike na povezave v prejetih sporočilih. Prav tako beleži oglede in akcije na spletni strani organizatorja in soorganizatorjev. Za boljše in bolj usmerjeno posredovanje ponudb ter prilagajanje sporočil oz. komunikacije zabeležene podatke avtomatsko obdeluje, analizira, profilira ter ocenjuje aktivnost in merjenje zanimanja uporabnikov.
  Privolitev (člen 6 (1) (a) GDPR)
  • prekliče privolitev*,
  • zahteva dostop do osebnih podatkov,
  • zahteva popravek osebnih podatkov,
  • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
  • zahteva izbris osebnih podatkov (le če so za izbris podani zakonski razlogi) in
  • zahteva prejem podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu v strukturirani, splošno uporabljani strojno berljivi obliki in pravico do prenosa podatkov v takšnem formatu k drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti).

  * Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelav osebnih podatkov, ki so se izvajale na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

  D-STUDIO inc. in PROMOSCENTIA d.o.o. statistične in tržne analize in raziskave Zakoniti interes upravljavca (člen 6 (1) (f) GDPR)
  • zahteva dostop do osebnih podatkov,
  • zahteva popravek osebnih podatkov,
  • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
  • zahteva izbris osebnih podatkov (če so za izbris podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani) in
  • ugovarja obdelavi osebnih podatkov.
  • D-STUDIO inc.
  • THERMANA d.d.
  • GENERALI zavarovalnica d.d.
  • PROMOSCENTIA d.o.o.

  Odmera in plačilo akontacije dohodnine (v ta namen upravljavci obdelujejo le osebne podatke nagrajencev, ki zadenejo nagrado v vrednosti nad 42 EUR).

  V ta namen bomo vaše osebne podatke obdelovali v skladu z roki, ki jih določa davčna zakonodaja.

  Izpolnjevanje zakonskih obveznosti upravljavcev (člen 6 (1) (c) GDPR).

  • zahteva dostop do osebnih podatkov,
  • zahteva popravek osebnih podatkov,
  • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov) in
  • zahteva izbris osebnih podatkov (če so za izbris podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani).
  • D-STUDIO inc.
  • THERMANA d.d.
  • GENERALI zavarovalnica d.d.
  • PROMOSCENTIA d.o.o.
  Uveljavljanje, izvajanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom in izkazovanja skladnosti z zakonodajo:
  • upravljavci osebne podatke po preklicu privolitve hranijo za obdobje, ko je mogoče uveljavljanje pravnih zahtevkov oziroma dokler ne zastara pregon prekrškov.
  V ta namen bomo vaše osebne podatke obdelovali še šest let po zaključku nagradne igre oz. preklicu vaše privolitve.
  Zakoniti interes upravljavca (člen 6 (1) (f) GDPR) - preprečevanje nastanka premoženjske škode in zlorab ter izkazovanje skladnosti poslovanja
  • zahteva dostop do osebnih podatkov,
  • zahteva popravek osebnih podatkov,
  • zahteva omejitev obdelave osebnih podatkov (npr. v primeru, ko oporeka točnosti podatkov),
  • zahteva izbris osebnih podatkov (če so za izbris podani zakonski razlogi, npr. osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani) in ugovarja obdelavi osebnih podatkov.

  Pravice lahko posamezniki pri posameznih upravljavcih uveljavljajo s pisnim zahtevkom, in sicer:

  • na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov info@d-studio-consulting.com).
  • na naslov soorganizatorja 1 (oziroma na e-poštni naslov info@thermana.si).
  • na naslov soorganizatorja 2 (oziroma na e-poštni naslov info@wiz.si).
  • na naslov soorganizatorja 3 (oziroma na e-poštni naslov info@promoscentia.com).

  Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).

  b) Kategorije osebnih podatkov

  Pridobljeni podatki, ki jih hrani organizator in soorganizatorji nagradne igre in upravljalci zbirke osebnih podatkov hranijo so: spol, ime, priimek, poštna številka, e-poštni naslov ter podatke o klikih in odpiranjih v e-mail sporočilih, spletnih straneh in aplikacijah, IP naslovi uporabnika in ID-ji piškotkov, kasneje pa lahko organizator in soorganizatorji pridobijo in hranijo tudi fizični naslov, komunikacijo, povpraševanja, nakupe, račune in podporne zahtevke.

  d) Pravice sodelujočih uporabnikov

  V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) mora upravljavec osebnih podatkov porabniku na njegovo zahtevo:

  • Potrditi, ali se podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne, in mu omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj.
  • Posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.
  • Dati možnost, da popravi ali dopolni svoje osebne podatke.
  • Dati možnost delnega ali celotnega izbrisa osebnih podatkov.
  • Dati možnost prenosa osebnih podatkov k drugemu ponudniku sorodnih storitev.
  • Dati možnost delnega ali celotnega umika privolitve za obdelavo osebnih podatkov.

  Upravljavec bo vašo željo po preklicu oz. kakršni koli spremembi hrambe podatkov upošteval in najkasneje v 15 dneh dosledno uredil preklic soglasja z nameni obdelave osebnih podatkov.

  Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu s strani upravljavca kakorkoli kršene pravice o varstvu njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu v Republiki Sloveniji).

  e) Pogodbeni obdelovalci in območje hrambe

  Upravljavci zbrane osebne podatke posredujejo tudi svojim pogodbenim obdelovalcem, ki lahko podatke obdelujejo izključno v okviru upravljavčevih navodil in pooblastil in ki so s pisno pogodbo, sklenjeno z upravljavcem, zavezani k zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov, in sicer: za CRM, e-mail marketing sistem in sistem za marketinško avtomatizacijo. Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju EU ter jih ne iznaša v tretje države.

  Upravljavci lahko posredujejo osebne podatke digitalnim oglaševalskim platformam(Google, Facebook, LinkedIn in podobno) in uporabljajo njihove piškotke, ki upravljavcu omogočajo oblikovanje bolj natančnih segmentov, prikazovanje targetiranih oglasov in ponovno trženje. S tem uporabnik dobi bolj relevantne oglase na teh platformah s strani upravljavca. Pri tem gre lahko za iznos podatkov pogodbenemu obdelovalcu izven EU.

  f) Piškotki

  Piškotki na spletnih strani nagradne igre

  Na spletni strani nagradne igre se uporablja le piškotke (angl.: cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre, delovanje spletne strani in agregirane statistike (Google Analytics), ki organizatorju in soorganizatorjem ne omogoča identifikacije posameznika.

  Piškotki na spletnih straneh organizatorja in soorganizatorjev

  Kot bodoči uporabnik spletne strani organizatorja in soorganizatorjev se strinjate, da se vam na njihovih spletnih straneh v računalnik naložijo piškotki za zagotavljanje delovanja vseh funkcij spletne stani, spletno analitiko in napredno oglaševanje. Naložijo se naslednji piškotki: Naložijo se naslednji piškotki:

  • Google Analytics piškotki za analitične namene;
  • Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
  • Google in Facebook piškotki za ponovno trženje in oglaševanje;
  • Addthis piškotki za prikazovanje gumbov za deljenje na socialnih omrežjih in pojavnih oken ter izpostavitev;
  • Piškotki marketing automation orodja za spremljanje dejavnosti uporabnika na spletni strani.

  Piškotki na spletnih straneh organizatorja in soorganizatorjev (razen na strani nagradne igre) omogočajo, da se določene vsebine ali funkcije aplikacije prilagodijo za določenega obiskovalca, glede na njegove izbire ali preference ali glede na lastnosti njegove terminalske opreme. Piškotki za analitične namene omogočajo stalno izboljševanje spletnega mesta

  Datum objave teh pravil: 1.12.2021.